Godo Shusei Co. ,LTD.

Sake Producer


This sake brewery is part of the Oenon Group (www.oenon.jp)