Print Custom Set Of Shelftags

print customized shelf tag set7/5/2015Rakovskiy Grashovae 11% Svetloe
1/4/2015Rakovskiy Rakovskoe 12% Temnoe
1/4/2015Rakovskiy Pilzenskae 12% Svetloe
1/4/2015Rakovskiy Starabilenskoe 13% Temnoe