pintbypintkbudd19FerrisVertBaconStripsTorontoblueSavvy1982gramity