TorontoblueFerriskbudd19pintbypintVertBaconStripsgramitySavvy1982