pintbypintFerrisTorontobluekbudd19VertBaconStripsSavvy1982gramity