Ferriskbudd19TorontobluepintbypintVertBaconStripsSavvy1982gramity