5000FrankOKBeerFaniowaherkeyevomitbarleyPopsJediMindTricksxnoxhatex