Krinitsa Kult Pshenichnoe Svetloe

 
overall
30
44
style
Formerly brewed at Krinitsa
Style: Wheat Ale
Minsk, Belarus
Serve in Shaker, Weizen

bottling
unknown

on tap
unknown

distribution
unknown

Add Distribution Data
RATINGS: 46   WEIGHTED AVG: 2.91/5   EST. CALORIES: 135   ABV: 4.5%
COMMERCIAL DESCRIPTION
Bottle: Pasteurised.
A pale beer made with a proportion of wheat. Marked on bottle: "Unfiltered wheat beer from Belarus". Website indicates the beer is pasteurised and force carbonated. Brewing process is - barley and wheat malt, low fermentation temperature, and at least two weeks cool "stabilisation".
12°

Tick this beer for your profile
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Boystout's rating

2.7
   AROMA 5/10   APPEARANCE 2/5   TASTE 6/10   PALATE 3/5   OVERALL 11/20
Boystout (1000) - Chisinau, - DEC 6, 2011
Ñîñòàâ: âîäà, ñîëîä ñâåòëûé ïèâîâàðåííûé ÿ÷ìåííûé, ïøåíèöà, õìåëü. Ñâåðõñâåòëîå, ìóòíîâàòîå, ñ äîâîëüíî íåïëîõîé ìåëêîçåðíèñòîé øàïêîé ïåíû... Äàæå åñëè êòî-òî ïî âèäó íå ïðèçíàë, ÷òî ýòî ïøåíè÷íîå ïèâî, òî àðîìàò íè ðàçó íå äàåò óñîìíèòüñÿ â ýòîì: òóò è òðàäèöèîííûé áàíàíîâûé ïðèâêóñ, è ñïåöèè, è äðîææè, è âàíèëü. Îñîáåííî âàíèëü. Àíôîð÷íòëè, â êðóãîâîðîòå ïðîñòîâàòîãî è âîäÿíèñòîãî áóêåòà âñå ïðèçíàêè ïøåíè÷íîãî ïèâà î÷åíü áûñòðî èñïàðÿþòñÿ.


3.4
MasDen (460) - Mogilev, BELARUS - JUL 25, 2016
Yellow hazy beer with medium head. Bread, yeast aroma. A little watery. Nice taste. I think it is the best beer of Krinitsa.

3.4
alex_leit (5025) - Minsk, BELARUS - JUN 26, 2016
08/11/2008. Bottle 50 cl. Cloudy yellow with good white head. Aroma: wheat, banana, yeast. Taste: banana, clove, a bit sour yeast, a little watery.

3.5
Arek (1200) - Zielona Góra & Wrocław, POLAND - FEB 9, 2015
01.02.13: Bottle 0.5 l. asnozłote, mętne piwo pszeniczne o słabej pianie, szczególnie jak na ten gatunek. W smaku jest poprawne, na pewno lepsze od wielu polskich pszenic ale też słabsze od bawarskich klasyków.

3.4
sharkydodson (1757) - St. Petersburg, RUSSIA - OCT 23, 2014
the aroma is malty and fruity with notes of yeast... the taste is fruity with wheat malt and some shades of yeast... rather rough... sweet dry aftertaste...

3.2
sinfull (1778) - Brooklyn, New York, USA - SEP 30, 2013
Best from Krinitsa. Hazy yellow color with white mid-sized head. Aroma of yeast and banana, hint of spices . Taste is similar with aroma , sweet with light bitterness in finish. ---Rated via Beer Buddy for iPhone

2.1
Bov (13221) - Bienne, SWITZERLAND - SEP 27, 2013
courtesy of Allen - light hazy blond-golden beer with a solid white foam left; hints of corn and solvent; oily and moderate malt body; low bitterness, corny and oily grassy finish - cheap stuff

2.6
Embrouille (2854) - SWITZERLAND - SEP 27, 2013
Courtesy of ElDesMadre. Didn’t take any notes for this beer unfortunately. Not bad at all.

3.3
vami (530) - Poznan, POLAND - SEP 10, 2013
Hazy light honey color, nice white head which stays as a ring. Dough and bananas in the nose, some bread notes. Sweet and sour taste. Medium body, lively carbonation, sour finish with a hint of bitterness.

3.3
vinivini (2828) - Gomel, BELARUS - SEP 2, 2013
UPDATED: AUG 29, 2014 Pale cloudy golden. Fluffy head. Light body. Aroma of fruit, banana, wheat. Mostly sweet taste with bitter notes at finish. Surprisingly decent for Krinitsa.

2.8
Blade86 (1411) - Wroc³aw, POLAND - AUG 7, 2013
Shared with geophagus & Janek_Poducha Golden hazy white foam, banana aroma, little bit of cloves, light+ sourness, light sweetness, light body, thin feel, average+ carbonation, short sweet finish Overall: not bad


We Want To Hear From YouJoin us! RateBeer is made by beer enthusiasts for the craft beer community. Your basic membership is free and allows you to read all beer ratings. Click here to create your account... and give your opinion!

Join Us »Page    1  2 3 4 5
Tick this beer for your profile
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5