overall
8
80
style
RATINGS: 35   MEAN: 2.29/5.0   WEIGHTED AVG: 2.35/5   EST. CALORIES: 135   ABV: 4.5%
COMMERCIAL DESCRIPTION
Вариться без використання жодних порошків чи мальтозної патоки - виключно з натурального ячмінного солоду та хмелю сортів Northern Brewer та Hersbrucker.
11.5%

Tick this beer for your profile
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


3.4
johndoughty (5449) - cheslyn hay, West Midlands, ENGLAND - AUG 24, 2013
Bottle. Orange and clear. Flat with very little body. Flavour is pretty hard to find. This would be worth drinking if nothing else was available. Otherwise avoid.

3.4
pomko (213) - UKRAINE - AUG 29, 2013
On draught. Mid-sized quickly disappearing head. Clear golden color. Sweet malt aroma with some yeast note. Light balanced taste with very light bitter finish. Drinkable

3.3
wolfcarnival (286) - Oxford, Oxfordshire, ENGLAND - DEC 30, 2014
Bottle from paradise market. pours clear golden with little fizz. faintly herby malty hay aroma. tastes yeasty, malty. light crisp and a bit sweet. not much hoppiness. real easy to drink, will probz get a few more of em tbh

3.3
lordsimmons (44) - Berlin, GERMANY - MAR 7, 2015
I’m not quite sure why all the hate for this beer. I found it quite good. It wasy first Russian beer, and I look forward to trying more.

2.9
Boystout (1000) - Chisinau, MOLDOVA - DEC 6, 2011
Î÷åðåäíîå «áî÷êîâîå» ïèâî, íà ýòîò ðàç îò «Ïåðâîé ÷àñòíîé ïèâîâàðíè» èç Ëüâîâà. Äâà èíòåðåñíûõ ìîìåíòà, êàñàþùèõñÿ ýòèêåòêè: âî-ïåðâûõ, ãîä îñíîâàíèÿ ïèâîâàðíè ïîìåíÿëñÿ ñ 2006 íà 2004, à âî-âòîðûõ, â ðåöåïòóðå óêàçàí õìåëü ñîðòîâ Northern Brewer è Hersbrucker. Íà ìîåé ïàìÿòè ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà êðóïíàÿ ïèâîâàðíÿ ïðåäàåò îãëàñêå ñîðòà õìåëÿ (â íàøåì ñëó÷àå î÷åíü áëàãîðîäíûå ñîðòà), ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èçãîòîâëåíî åå ïèâî. Ñóõîâàòûé ãðåéïôðóòîâûé ïðèâêóñ î-î-î÷åíü õîðîø, êñòàòè. Ðåêîìåíäóþ.

2.9
trapped (3150) - New York, TURKEY - NOV 4, 2015
Draught @ Kiev. Clear bright yellow with medium sized foamy white head, doughy aroma, low carbonation, bread flavored slightly bitter malt taste, abrupt finish. Generic lager.

2.7
vinivini (2419) - Gomel, BELARUS - JUL 10, 2013
Nice golden color and some white head. Bread malt aroma, minimal notes of hops. Unfortunately unconvincing finish. All in all alright

2.6
Marduk (7694) - Reval, ESTONIA - SEP 9, 2012
1l plastic bottle. Pale yellow color. Small white head. Mild hops, watery, malty aroma. Malty, sweet, faint hops in flavor. Dry bitter finish. This is by no means bad beer. It’s not excellent either. But quite drinkable. I think I found myself a new sauna beer.

2.6
YantarCoast (1370) - Moscow, RUSSIA - MAY 22, 2015
1 litre PET bottle. One of the four remaining Ukrainian beers available in Russia (all made under licence, obviously). Pours gold with a medium head that goes in seconds. Bready and malty aroma. Almost zero bitterness in the finish. Clean and drinkable but rather anonymous beer.

2.5
FatPhil (16102) - Tallinn, ESTONIA - OCT 3, 2012
1L bottle - shared by Marduk - thanks!
Served warm, as we had to start somewhere before the fridge had a chance to do its job. Nice bready aroma. Pale orange, brief large head. Very simple bready taste, some estery retronasals. Dry extracty hoppy bitter bite hangs around for quite a fatty finish. Full flavoursome lager, no flaws, and several plus points.
Later, cold, it’s if anything sweeter, and the finish shows more of the hops. The finish in fact does have an almost peppery hop bitterness. Pretty decent pale lager.


We Want To Hear From YouJoin us! RateBeer is made by beer enthusiasts for the craft beer community. Your basic membership is free and allows you to read all beer ratings. Click here to create your account... and give your opinion!

Join Us »Page    1  2 3 4
Tick this beer for your profile
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5