Ningxia Xixia Jianiang Beer Co. Ltd. (Carlsberg)

Commercial Brewery
8 Yungxin Road West, Derxin Industrial Park District, Yinchuan, Ningxia, China

 
Follow Add Beer