Member since May 30 2019
Avg Score Given 3.35
Avg Beer Rated 3.2

Oh du mäi léiwe klengen Himpchen, frësch wéi déi schéinste Blimmchen. Déng Pärele fonkelen, 't ass eng eenzeg Freed. Eng Kroun schnéiwäiss, aus purem Happ a Malz, klengen Himpchen komm lo bei mech a mäin Hals.

Favorite Style: None
Last seen Jan 14 2021