FerrispintbypintTorontobluekbudd19VertBaconStripsSavvy1982gramity