kbudd19FerrisVertBaconStripspintbypintTorontobluegramitySavvy1982